wattabook.co.th

สินค้าในตะกร้า
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

   

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Print  E-mail
Exit 31#2 รู้ไว้..ก่อนไปเรียนนอกความรู้รอบเอว

ต่างสีเดียวกัน : ใคร่ครวญ ยินดี สามัคคี ให้อภัย
ดูภาพขยาย


ต่างสีเดียวกัน : ใคร่ครวญ ยินดี สามัคคี ให้อภัย

ราคา: 120.00 บาท


EAN        :        8857121316501
จำนวน      :        80 หน้า
ขนาด       :        10 x 14.3 ซม. 
น้ำหนัก     :        200 กรัม

alt

เนื้อหา

นำเสนอหลักธรรมคำสอนของพระพยอม กัลยาโณ มี 4 เรื่อง 4 เล่มอยู่ในกล่องชุดเดียวกัน โดยมีการ์ตูนประกอบ ให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับประชาชน

1. ใคร่ครวญ

การรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่มีมากมายในปัจจุบัน ให้ฟังเป็น คิดเป็น อย่างมีเหตุ มีผล ไม่คล้อยตามง่ายๆ โดยอาศัยหลักโยนิโสมนสิการและหลักกาลามสูตร  เพื่อทำให้สังคมและประเทศชาติก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง      ไม่หลงวนเวียนอยู่ในความหลอกลวง จอมปลอม และความไม่รู้จริง

2. ยินดี

การไม่อิจฉาริษยาเมื่อคนอื่นได้ดีกว่า ให้รู้จักยินดีกับความสุขของผู้อื่น รู้จักทำจิตใจให้มีมุทิตา คิดเสียว่า คนอื่นก็อยากได้ดีมีสุขเหมือนเรา ถ้าอิจฉาใจเราก็จะทุกข์ทน ถ้ายินดีใจเราก็จะเป็นสุขด้วย  ไม่มีการแก่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่น ทำให้สังคมและประเทศชาติสงบสุข เต็มไปด้วยความรัก ความจริงใจ และก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง

3. สามัคคี

อาศัยหลักธรรมแห่งความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์แก่กัน  หากแตกสามัคคี ความหายนะก็ย่อมแทรกเข้ามา ความสามัคคีร่วมใจนั้น จะทำให้เกิดความสุข ความพร้อมใจและร่วมใจกันทำกิจการงาน  ทำให้เกิดความสำเร็จ ทำให้สังคมและประเทศชาติก้าวไปในทิศทางที่เจริญรุ่งเรือง

4. ให้อภัย

การละความโกรธ ความเกลียด ให้รู้จักเมตตาและอภัยทาน  มีความรักให้แก่กัน  ไม่ผูกพยาบาทเป็นลูกโซ่ต่อไปเรื่อยๆ  จิตใจจะไม่ทุกข์ร้อน พบความสุข ความสบายใจ สังคมและประเทศชาติจะมีแต่ความรักให้กันและก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง ไม่หลงวนเวียนอยู่ในอารมณ์แห่งความโกรธ เกลียด พยาบาท อาฆาตมาดร้ายใส่กัน